Regulamin Rekolekcji

REGULAMIN REKOLEKCJI


§1 Postanowienia ogólne

 

 1. Rekolekcje są organizowane przez Testin Krzysztof Samborski, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Kolejowej 1, NIP: 7922112739.
 2. Rekolekcje są prowadzone w duchu Kościoła Rzymskokatolickiego.
 3. Celem rekolekcji jest praca nad duchowym wzrostem uczestników w oparciu o zasady modlitwy, postu i wspólnotowego wsparcia, zgodnie z projektem Exodus90.
 4. Uczestnictwo w rekolekcjach jest dobrowolne i otwarte dla wszystkich, którzy akceptują zasady niniejszego regulaminu.
 
§2 Zasady uczestnictwa

 

 1. Rekolekcje mają charakter zamknięty i mogą w nich uczestniczyć wyłącznie uprzednio zarejestrowani uczestnicy.
 2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w zaplanowanych modlitwach, sesjach i aktywnościach.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania ciszy w wyznaczonych godzinach oraz szacunku wobec innych uczestników i prowadzących.
 4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin posiłków i ciszy nocnej.

 

§3 Koszty uczestnictwa

 

 1. Koszt uczestnictwa w rekolekcjach wynosi 890 zł brutto.
 2. W cenie wliczone są: 3 obiady, 2 śniadania, 2 kolacje, 2 noclegi, dostęp do kawy, herbaty, wody oraz materiały rekolekcyjne.
 3. Wpłata powinna zostać dokonana na konto organizatora w ciągu 3 dni od zgłoszenia, co jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa.

 

§4 Rejestracja

 

 1. Rejestracja na rekolekcje odbywa się poprzez stronę internetową exodus365.pl.
 2. Uczestnik wypełniając formularz rejestracyjny potwierdza zapoznanie się z regulaminem oraz akceptację jego warunków.

 

§5 Rezygnacja
 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w rekolekcjach, informując organizatora mailowo lub telefonicznie.
 2. Zwrot kosztów uczestnictwa jest możliwy tylko w przypadku rezygnacji zgłoszonej na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem rekolekcji.

 

§6 Wykorzystanie obrazu i dźwięku
 1. Podczas trwania rekolekcji mogą być wykorzystywane urządzenia do rejestracji obrazu i dźwięku.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku i głosu zarejestrowanego podczas trwania rekolekcji, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 880).

 

§7 Postanowienia końcowe
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu rekolekcji.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje organizator rekolekcji.
 3. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z akceptacją warunków uczestnictwa i zobowiązuje uczestnika do ich przestrzegania.